Recomandarea NR. (2002)10 privind medierea in materie civila

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 30 august , 2013

RECOMANDAREA NR. (2002)10

A COMITETULUI MINIŞTRILOR CĂTRE STATELE MEMBRE

Material preluat din EFICIENTA SI ECHITATEA JUSTITIEI – standarde europene, Bucuresti oct 2006, Proiect iniţiat şi coordonat de domnul  judecător Cristi Danileţ

PRIVIND MEDIEREA ÎN MATERIE CIVILĂ

 

(adoptată de Comitetul Miniştrilor la 18 sept. 2002 în a 808-a reunire a delegaţilor miniştrilor)

 

 

Comitetul Miniştrilor, în baza art. 15.b din Statutul Consiliului Europei,

 

Salutând dezvoltarea unor moduri de soluţionare a litigiilor care sunt alternative hotărârilor judecătoreşti şi căzând de acord asupra oportunităţii unor reguli care să stabilească garanţii atunci când sunt utilizate asemenea proceduri;

 

Subliniind necesitatea de a se face eforturi pentru îmbunătăţirea în permanenţă a metodele de rezolvare a litigiilor, ţinându-se cont de nevoile proprii fiecărei jurisdicţii;

 

Convins de interesul de a stabili reguli particulare în ceea ce priveşte medierea, definită ca proces de dezvoltare în care un „mediator” ajută părţile să negocieze asupra chestiunilor în litigiu şi să ajungă la un acord care să le convină;

 

Recunoscând avantajele, în unele cazuri, ale medierii în litigiile de dreptul civil;

 

Conştientizând necesitatea organizării medierii în alte ramuri de drept;

 

În spiritul Recomandării nr. (98) 1 asupra medierii familiale, a Recomandării nr. (99) 19 asupra medierii în materie penală şi a Recomandării nr. (2001) 9 asupra căilor alternative de soluţionare a litigiilor dintre autorităţile administrative şi persoanele private, ca şi rezultatele altor activităţi şi cercetări efectuate de Consiliul Europei şi pe plan naţional;

 

Având în vedere în mod particular Rezoluţia nr. 1 privind „Administrarea justiţiei în secolul 21”adoptată de miniştrii de justiţie europeni în conferinţa nr. 23 din 8-9 iunie 2000 de la Londra[1] şi, în special, de invitaţia adresată de miniştrii de justiţie europeni către Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei de a elabora, în colaborare cu Uniunea Europeană, un program de lucru destinat să încurajeze recurgerea, dacă e cazul, la procedurile extrajudiciare de rezolvare a litigiilor;

 

Cunoscând rolul important al instanţelor în favorizarea medierii;

 

Observând că, deşi medierea poate să contribuie la reducerea numărului de litigii şi la uşurarea activităţii în instanţe, ea nu poate înlocui un sistem judiciar echitabil, eficace şi uşor accesibil;

 

 

A.        Recomandă guvernelor statelor membre:

 

i.          să faciliteze, de fiecare dată când e necesar, medierea în materie civilă;

 

ii.         să ia sau să consolideze, după caz, toate măsurile necesare pentru a aplica treptat „Principiile directoare privind medierea în materie civilă”, arătate mai jos.

 

 

 

Principiile directoare privind medierea în materie civilă

 

I.          Definirea medierii

 

1.         În înţelesul prezentei recomandări, „medierea” desemnează o procedură prin care părţile negociază probleme litigioase pentru a ajunge la un acord, cu asistenţa unuia sau a mai multor mediatori.

 

 

II.         Domeniul de aplicare

 

2.         Prezenta recomandare se aplică medierii în materie civilă. În sensul prezentei recomandări, expresia „în materie civilă” reprezintă toate materiile implicând drepturi şi obligaţii cu caracter civil, inclusiv cele privind dreptul comercial, dreptul consumatorului şi dreptul muncii, dar excluzând materii de natură administrativă sau penală[2]. Prezenta recomandare nu contravine Recomandării nr. (98) 1 privind medierea familială.

 

 

III.        Organizarea medierii

 

3.         Statele sunt libere de a crea şi organiza medierea în materie civilă în maniera cea mai potrivită, care poate fi apanajul sectorului public sau a celui privat.

 

4.         Medierea poate să aibă loc în cadrul procedurii judiciare sau în afara acesteia.

 

5.         Chiar dacă părţile utilizează medierea, accesul la justiţie trebuie să fie disponibil, fiindcă aceasta constituie ultima garanţie a protecţiei drepturilor părţilor.

 

6.         Prin reglementarea medierii, statele ar trebui să asigure un echilibru între nevoile şi efectele duratei procedurii necesare pentru a se adresa justiţiei şi promovarea procedurilor de mediere rapide şi uşor accesibile.

 

7.         Prin reglementarea medierii, statele ar trebui să supravegheze a se evita (I) întârzierile inutile şi (II) recurgerea la mediere ca o tactică de întârziere.

 

8.         Medierea poate să fie în mod particular utilă atunci când procedura judiciară nu e convenabilă părţilor, mai ales datorită costurilor implicate sau a naturii sale formale, ori din cauza necesităţii de a menţine dialogul sau relaţiile între părţi.

9.         Statele ar trebui să ţină cont de oportunitatea de a crea şi de a propune medierea gratuită în tot sau în parte ori de a prevedea asistenţă (ajutor) judiciară pentru mediere, mai ales dacă interesele uneia dintre părţi necesită o protecţie particulară.

 

10.        Atunci când medierea presupune cheltuieli, acestea din urmă ar trebui să fie rezonabile în raport cu importanţa problemei în cauză şi să ţină cont de volumul de muncă depus de mediator.

 

 

IV.       Procesul de dezvoltare al medierii

 

11.        Statele ar trebui să decidă dacă şi în ce măsură clauzele privitoare la mediere pot să restrângă dreptul părţilor de a apela la justiţie.

 

12.        Mediatorul ar trebui să acţioneze de o manieră imparţială şi independentă şi să vegheze la respectarea principiului egalităţii armelor în timpul medierii. Mediatorul nu poate impune o soluţie părţilor.

 

13.        Informaţiile din timpul medierii sunt confidenţiale şi nu pot fi folosite ulterior, decât cu acordul părţilor sau în cazurile permise de dreptul naţional.

 

14.        În procesul de desfăşurare a medierii ar trebui să fie lăsat părţilor suficient timp pentru a examina problemele ridicate şi pentru a găsi o eventuală soluţie în litigiu.

 

 

V.        Pregătirea şi responsabilitatea mediatorilor

 

15.        Statele ar trebui să ia măsuri pentru a promova adoptarea normelor necesare pentru selecţia, responsabilitatea, formarea şi calificarea mediatorilor, inclusiv mediatorii care sunt implicaţi în tratarea problemelor internaţionale.

 

 

VI.       Înţelegerile stabilite în urma medierii

 

16.       În mod obişnuit, la finalul fiecărei proceduri de mediere ar trebui să fie redactat un document scris pentru a defini obiectul, întinderea şi soluţia înţelegerii. Părţile ar trebui să poată să beneficieze de un termen limită pentru reflecţie, acceptat de părţi, între momentul la care este redactată şi data la care este semnată înţelegerea.

 

17.        Mediatorii ar trebui să informeze părţile în legătură cu efectele acordurilor stabilite prin mediere şi în legătură cu demersurile de făcut dacă una sau ambele părţi doresc să execute respectivele acorduri. Asemenea acorduri nu ar trebui să contravină ordinii publice.

 

 

VII.      Informaţii cu privire la mediere

 

18.        Statele ar trebui să furnizeze publicului şi persoanelor implicate în litigiile civile o informare generală asupra medierii.

 

19.        Statele ar trebui să grupeze şi să distribuie informaţii detaliate asupra medierii în materie civilă, inclusiv cu privire la costurile şi eficienţa medierii.

 

20.        Ar trebui să fie luate măsuri conform practicii şi dreptului naţional pentru a crea o reţea de centre regionale şi/sau locale, unde particularii să poată obţine o părere imparţială şi informaţii despre procedura medierii, chiar prin telefon, prin scrisoare sau prin e-mail.

 

21.       Statele ar trebui să informeze profesioniştii implicaţi în funcţionarea justiţiei, asupra medierii în materie civilă

 

 

VII.      Aspecte internaţionale

 

22.        Statele ar trebui să încurajeze crearea modalităţilor care să permită promovarea utilizării medierii pentru a rezolva probleme conţinând elemente de extraneitate.

 

23.        Statele ar trebui să promoveze colaborarea între serviciile interesate de mediere în materie civilă pentru a facilita recurgerea la medierea internaţională.

 

 

B.        Însărcinează Secretarul General al Consiliului Europei să transmită prezenta Recomandare autorităţilor competente ale Uniunii Europene în scopul:

 

– de a promova cooperarea între Consiliul Europei şi Uniunea Europeană în legătură cu toate urmările rezultate din prezenta recomandare şi, mai ales, de a difuza prin mijloacele unui site web informaţii asupra legilor şi procedurilor statelor în domeniile citate în prezenta recomandare; şi

 

– de a încuraja Uniunea Europeană, atunci când elaborează reguli la nivelul Comunităţii Europene, de a redacta dispoziţii menite să completeze sau să întărească dispoziţiile prezentei recomandări sau să faciliteze aplicarea principiilor pe care le consacră[3].

 

 

 

 

***

 

Material preluat din EFICIENTA SI ECHITATEA JUSTITIEI – standarde europene, Bucuresti oct 2006, Proiect iniţiat şi coordonat de domnul  judecător Cristi Danilet


[2] Pentru acestea există recomandări distincte – este vorba de Recomandarea nr. (2001) 9 asupra căilor alternative de soluţionare a litigiilor dintre autorităţile administrative şi persoanele private, respectiv Recomandarea nr. (99) 19 asupra medierii în materie penală (n.ns, CD).

[3] Despre preocupările Uniunii Europene în această materie http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l33251.htm  (n.ns, CD).

Ti-a placut acest articol? Cu siguranta o sa le placa si prietenilor tai! Share it.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Avocat București