Ghid pentru parcurgerea primei sedinte de mediere

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 14 octombrie , 2013

 

1. DEFINIREA  INFORMĂRII OBLIGATORII

Informarea  obligatorie cu privire la mediere, a părţilor aflate într-un conflict, este etapa prealabila INCHEIERII CONTRACTULUI de mediere, cuprinsa in procedura medierii, prin care  mediatorul  folosind  tehnici de comunicare specifice profesiei, în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate,  prezintă părţilor avantajele apelării la procedura medierii pentru conflictul lor concret şi toate informaţiile necesare în scopul de a ajuta şi determina ambele (toate) părţi, ca în deplin acord  şi cunoştinţă de cauză,  să  accepte rezolvarea neînţelegerilor dintre ele prin MEDIERE ( DIALOG şi NEGOCIERE).

2. CONŢINUTUL INFORMĂRII OBLIGATORII

Conţinutul informării trebuie să cuprindă informaţii relevante cu privire la drepturile şi obligaţiile părţilor în procedura medierii, rolul mediatorului, avantajele medierii, desfăşurarea procedurii medierii,  efectele juridice ale acordului de mediere. Ele vor  privi conflictul concret ce constituie obiectul neînţelegerii dintre părţi, şi nu referiri generale şi teoretice la mediere.

3. REALIZAREA  INFORMĂRII OBLIGATORII

Informarea obligatorie a părţilor se realizează anterior  încheierii contractului de mediere. 

Informarea se va face ambelor parti in sesiune comuna sau separata functie de caz.

Având în vedere că procedura medierii  este o procedură ce are în componenţa sa  două etape principale – şi anume :

1. Pregătirea sesiunii de mediere;

2. Desfăşurarea medierii – este necesar ca  informarea prealabilă şi obligatorie, ca parte integrantă a procedurii de  mediere, care are loc în etapa de pregătire a sesiunii de mediere, să fie realizată de mediator  în conformitate cu art. 5 alin 1 din legea 192/2006  doar cu acordul tuturor  părţilor, in intalniri comune sau separate, în funcţie de situaţia concretă şi particularităţile  conflictului, după aprecierea mediatorului

4. DOVADA  INFORMĂRII OBLIGATORII

-Conform   art. 60. Alin1  ,, Dovada participării la şedinţa de informare privind procedura si avantajele medierii intr-o anumită materie se face printr-unCERTIFICAT DE INFORMARE eliberat de către mediatorul care a realizat informarea”  .

In urma etapei de informare,  dacă părţile au înregistrat litigiul la instanţă sau parchet, mediatorul va elibera CERTIFICATUL de informare tuturor părţilor participante la şedinţa de informare, iar in cazul in care acestea sunt de acord cu continuarea procedurii de mediere, se va încheia contractul de mediere ce va cuprinde toate elementele cuprinse în conţinutul articolului art. 45, lit. a – i.

CERIFICATUL de informare va fi semnat de mediator si de toate părţile participante la şedinţa sau sedintele de informare, indiferent daca informarea se face in sedinta comuna sau in sedinte separate.

CERTIFICATUL de informare va fi redactat integral de mediator şi dactilografiat cu ajutorul  computerului. El va cuprinde următoarele elemente obligatorii:

– Antetul Biroului de Mediere

– antet cu datele de identificare ale formei de exercitare a profesiei

– număr de înregistrare (se va tine un Registru special cu numerele de înregistrare ale Certificatelor de informare)

– datele de identificare ale mediatorului care a realizat informarea

– data, ora si locul şedinţei de informare (locul va fi conform art. 51 din Legea 192/2006)

– părţile participante cu toate datele de identificare

– obiectul conflictului si numărul dosarului, daca este cazul

– Numarul si data documentului prin care a fost exprimat consimtamantul victimei de a participa la sedinta de informare impreuna cu faptuitorul, in cazul litigiilor prevazute la art. 60.1,alin.1 lit. g)

– decizia părţilor in urma informării si motivarea privind necontinuarea procedurii de mediere

– semnătura si stampila mediatorului si semnatura părţilor .

5. ONORARIUL IN PROCEDURA  INFORMĂRII OBLIGATORII In toate cazurile, mediatorul face informarea  părţilor  despre avantajele medierii, scopul medierii,  efectele juridice ale medierii şi ale acordului de mediere  fara a  pretinde onorariu.

Art.26 alin. 3

,,Pentru activitatea de informare şi consiliere a părţilor cu privire  la procedura medierii şi avantajele acesteia, îndeplinită potrivit legii  anterior  încheierii contractului de mediere, mediatorul nu poate pretinde onorariu.”

Această interdicţie priveşte numai  pretinderea onorariului de către mediator.  Partea/părţile rămân libere în a conveni în mod voluntar să achite un onorariu pentru informarea obligatorie.

6. PREZENŢA PĂRŢILOR PENTRU  INFORMAREA OBLIGATORIE

În cazul în care la mediator se prezintă numai una dintre părţi, mediatorul, informează partea solicitantă de existenţa a două posibilităţi privind participarea in intalniri comune  la procedura informării prealabile obligatorii, astfel:

1 Solicitantul să facă personal demersurile necesare pentru a participa impreuna cu  cealaltă/celelalte parte/parti la sedinta de informare obligatorie pentru ambele  părţi, urmând ca la prezentarea acestora împreună mediatorul să realizeze  informarea conform art. 26 alin 3. În această situaţie mediatorul nu va percepe  onorariu.

2 La  cererea scrisă a solicitantului, mediatorul va adresa celeilalte părţi, în baza unui contract de pregătire a medierii, o  invitaţie cu confirmare de primire, în vederea participării părtilor  împreună sau separat la informarea obligatorie şi gratuită, conform art. 43 alin. 1.

Cererea mentionata la punctul 2 are ca obiect organizarea sedintei de informare. Aceasta cerere nu este o cerere de mediere.

ART.43 alin. 1 ,,Părţile aflate în conflict se pot prezenta împreună la mediator. În cazul în care se prezintă numai una dintre părţi, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte părţi invitaţia scrisă, în vederea informării şi acceptării medierii, stabilind un termen de cel mult 15 zile.

Pentru transmiterea invitaţiei  mediatorul poate incheia  contractul de pregătire a medierii (premediere)  cu solicitantul.Contractul de pregătire a medierii se încheie la  solicitarea scrisă a uneia dintre părţi având  ca obiect transmiterea unei invitaţii către partea, respectiv părţile, indicate de solicitant, în vederea prezentării la o dată şi o oră convenită împreună cu mediatorul pentru   informarea  obligatorie şi gratuită prevăzută de art. 2 alin 1 şi art. 43 alin. 1 din legea 192/2006 modificată.

Contractul de pregătire a medierii va cuprinde următoarele elemente obligatorii:

– Datele de identificare ale solicitantului,

– Obiectul pe scurt al conflictului supus medierii din perspectiva solicitantului,

– Obiectul contractului : demersuri pentru invitarea celorlalte parti la sedinta de informare.

– Numărul dosarului şi instanţa, dacă este cazul

– Părţile invitate şi datele de contact ale acestora indicate de solicitant

– Data, ora şi locul stabilite pentru informarea prealabilă obligatorie

– Preţul serviciului (contractului)

– Datele de identificare şi de contact ale mediatorului

Invitaţia se transmite de mediator prin orice mijloace care asigură confirmarea primirii textului. Partea solicitantă va furniza mediatorului orice alte date necesare contactării celeilalte părţi (telefon, email, loc de muncă s.a). Invitaţia adresată de mediator părţii sau părţilor invitate este necesar să cuprindă  şi dispoziţiile  art. 60.1 alin.1 din legea  nr.  192/2006 modificată,  referitor la cazul în care conflictul ajunge pe rolul instanţei de judecată şi devine LITIGIU. În acest  caz părţile sunt ţinute să facă dovada că au participat la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii şi efectele juridice ale acordului de mediere.

În cazul imposibilităţii de prezentare a vreuneia dintre părţile convocate, mediatorul poate stabili, la cererea acesteia, cu acordul celorlalte părţi şi a solicitantului o nouă dată în vederea participării la  procedura informării prealabile obligatorii şi eventual, acceptării medierii.

În cazul acceptării medierii, părţile în dispută şi mediatorul vor încheia şi semna contractul de mediere, conform art. 43 alin. 2.

În situaţia  în care după demersurile legale realizate de mediator la cererea uneia dintre părţi, de a invita cealaltă parte (părţile) sa participe la procedura de informare prealabilă obligatorie, şi una dintre părţi refuză în scris participarea la şedinţa de informare, nu răspunde invitaţiei prevăzute la art. 43 alin (1) ori nu se prezintă la data fixată pentru şedinţa de informare, se întocmeşte un PROCES-VERBAL, care se depune la dosarul  instanţei din care sa reiasa toate demersurile pe care le-a realizat,  ataşând şi copie după confirmarea/confirmările de primire a invitaţiei (invitaţiilor) pe care le-a trimis.

1.      Procesul verbal scris si semnat de solicitant si mediator  are scopul de a dovedi instanţei  buna credinta a solicitantului prin încercarea de a invita partea adversă la procedura de informare prealabilă obligatorie conform art.60.1.din lege.

Procesul verbal nu reprezintă CERTIFICAT DE INFORMARE, conform legii.

 

SURSA www.mediereinromania.ro

Ti-a placut acest articol? Cu siguranta o sa le placa si prietenilor tai! Share it.

One Response to Ghid pentru parcurgerea primei sedinte de mediere

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Avocat București