Codul de Etica si Deontologie Profesionala a Mediatorilor

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 17 martie , 2013

CODUL DE ETICA
SI DEONTOLOGIE PROFESIONALA
A MEDIATORILOR
CUPRINS :
1. PREAMBUL
1.1. Definitii
1.2 Misiunea mediatorului
1.3. Obiectivele Codului
2. PRINCIPII GENERALE
2.1. Libertatea partilor de a recurge la mediere si de a lua o decizie
2.2 Nediscriminarea
2.3 Independenta si impartialitatea mediatorului
2.4. Încrederea si integritatea morala
2.5. Secretul profesional – confidentialitate
2.6. Conflictul de interese
2.7. Stabilirea onorariilor
2.8. Raspunderea mediatorului
2.9. Incompatibilitati
2.10. Calitatea procesului de mediere
3. COMPORTAMENTUL PROFESIONAL
4. RELATIILE DINTRE MEDIATORI
5. DISPOZITII FINALE
2
1. PREAMBUL
Codul de etica si deontologie profesionala a mediatorilor autorizati, împreuna cu
normele privind raspunderea disciplinara a acestora, Legea 192/16.05.2006 privind
medierea si organizarea profesiei de mediator si Regulamentul de organizare si functionare
al Consiliului de mediere constituie principalele reguli îin conformitate cu care mediatorii
îsi desfasoara activitatea .
Codul de etica si deontologie profesionala al mediatorilor autorizati cuprinde
ansamblul normelor si caracteristicilor ce definesc calitatea activitatii profesionale, el
având rol de a servi ca linie de conduita obligatorie a mediatorilor, astfel încât acestia sa
desfasoare o activitate competenta si responsabila, în conformitate cu etica profesiei .
1.1 Definitii:
În sensul prezentului cod, medierea este modalitatea voluntara de solutionare a
conflictelor dintre doua sau mai multe persoane, pe cale amiabila, cu sprijinul unei terte
persoane neutra, calificata si independenta, printr-o activitate desfasurata în conformitate
cu prevederile legale în domeniu si normele prezentului Cod.
Mediatorul este persoana neutra, impartiala si calificata, apta sa faciliteze negocierile
între partile aflate în conflict, în scopul obtinerii unei solutii reciproc convenabile, eficiente
si durabile.
Probitatea profesionala reprezinta respectarea tuturor normelor deontologice si de
organizare si functionare ale profesiei stabilite prin lege, regulament de organizare si
functionare, cod etic si deontologic si hotarâri ale Consiliului de Mediere.
1.2.Misiunea mediatorului
Într-o societate întemeiata pe respect fata de justitie, mediatorul îndeplineste un rol
eminent. Într-un Stat de drept, mediatorul are sarcina de a încerca solutionarea conflictelor
pe cale amiabila, în conditii de neutralitate, impartialitate si confidentialitate .
Mediatorul nu are si nu poate avea o obligatie de rezultat, ci doar de prudenta si
diligenta. Solutionarea conflictului depinde exclusiv de acordul partilor, misiunea
principala a mediatorului fiind aceea de a depune toate efortul de care este capabil si
priceperea pe care o are pentru a sprijini partile sa ajunga la un acord.
1.3. Obiectivele codului
Normele deontologice sunt destinate sa garanteze, prin acceptarea lor liber
consimtita, buna îndeplinire de catre mediator a misiunii sale, recunoscuta ca fiind
indispensabila pentru buna functionare a societatii. Nerespectarea acestor norme de catre
mediatori, va duce, în ultima instanta, la aplicarea unei sanctiuni disciplinare.
Obiectivele prezentului codului de etica si deontologie profesionala sunt urmatoarele:
a) sa ofere mediatorilor liniile de conduita directoare în activitatea pe care o
desfasoara
b) sa apere interesul public (medierea este, conf.art.4 alin 1 din legea 192 o
activitate de interes public)
c) sa promoveze încrederea în mediere ca modalitate alternativa de solutionare a
conflictelor.
3
2. PRINCIPII GENERALE
2.1 Libertatea partilor de a recurge la mediere si de a lua o decizie
2.1.1. Mediatorul are obligatia de a se asigura ca partile au recurs la procedura de
mediere în mod voluntar, în cunostinta de cauza si fara a fi constrânse. Fac exceptie de la
acest principiu situatiile în care medierea este o procedura obligatorie prevazuta de legile
speciale.
2.1.2. Mediatorul trebuie sa respecte si sa încurajeze dreptul partilor de a lua orice
decizie libera si în cunostinta de cauza care sa solutioneze divergentele dintre ele.
2.1.3. Mediatorul va informa partile, de la început, în ce va consta activitatea sa si
asupra faptului ca decizia finala le apartine în mod exclusiv si ca se pot retrage oricând din
procesul de mediere.
2.1.4. Mediatorul nu va oferi partilor consultanta legala sau de specialitate, în schimb
poate sfatui partile ca pot obtine asistenta juridica independenta sau de specialitate.
2.1.5. Mediatorii trebuie sa acorde asistenta numai în cazul în care au calificarea
necesara pentru a raspunde în mod rezonabil orizontului de asteptare al partilor angajate în
mediere.
2.2 Nediscriminarea
Mediatorul nu va refuza activitatea de mediere si nu o va exercita la standarde
inferioare din motive ce tin de rasa, culoarea, nationalitatea, origine etnica, limba, religia,
sexul, opinia, apartenenta politica, averea sau originea sociala a partilor.
2.3. Independenta, neutralitatea si impartialitatea mediatorului
Mediatorii trebuie sa fie independenti, neutrii fata de dispute si parti si sa conduca
procesul de mediere într-un mod impartial. În exercitarea atributiilor lor profesionale
trebuie sa se bucure de deplina independenta fata de entitati care ar putea avea interese în
cauzele în care are loc medierea. Aceasta independenta trebuie sa fie de natura a le garanta
impartialitatea, neutralitatea si echidistanta fata de cauza, rezultatele acesteia si partile
implicate în disputa.
Mediatorul trebuie sa evite orice situatie de natura sa îi limiteze independenta si sa
respecte normele de etica profesionala .
Daca în orice moment din timpul procesului de mediere mediatorul îsi pierde aceste
atribute, el este obligat sa aduca acest fapt la cunostinta partilor implicate în conflict si –
daca este cazul – sa anunte entitatea care a referit cazul.
În situatiile în care vor fi solutionate prin mediere conflicte de familie, independenta
si impartialitatea mediatorului nu pot fi argumente pentru a ignora sau neglija interesul
superior al minorului.
2.4. Încrederea si integritatea morala
Relatia dintre mediator si parti se bazeaza pe încredere, având la baza cinstea,
probitatea, spiritul de dreptate si sinceritatea mediatorului.
2.5. Secretul profesional – confidentialitatea
Prin însasi natura misiunii sale, mediatorul este depozitarul secretelor partilor
implicate în procedura medierii si destinatarul comunicarilor de natura confidentiala.
4
Fara o garantie a confidentialitatii, încrederea nu poate exista. Prin urmare, secretul
profesional este recunoscut ca fiind deopotriva un drept si o îndatorire fundamentala si
primordiala a mediatorului .
Mediatorul trebuie sa respecte secretul oricarei informatii confidentiale de care ia
cunostinta în cadrul activitatii sale profesionale. Aceasta obligatie nu este limitata în timp.
2.6. Conflictul de interese
Mediatorul trebuie sa refuze preluarea unui caz daca stie ca exista împrejurari care lar
împiedica sa fie neutru si impartial, precum si atunci când constata ca drepturile în
discutie nu pot face obiectul medierii.
Mediatorii vor face cunoscute toate conflictele de interese potentiale sau existente de
care sunt, în mod rezonabil, constienti. Comunicarea conflictelor de interese se face atât
catre partile în conflict cât si, daca este cazul, entitatii care a referit cazul. Daca partile nusi
dau acordul expres privind participarea sa, în continuare, mediatorul, într-o asemenea
situatie, este obligat sa renunte la solutionarea respectivului caz.
De asemenea, mediatorul nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre parti intr-o
procedura judiciara ori arbitrala având ca obiect conflictul supus medierii .
Mediatorul nu poate fi audiat ca martor în legatura cu faptele sau actele de care a luat
la cunostinta în cadrul procedurii de mediere .
2.7. Stabilirea onorariilor
Mediatorul trebuie sa informeze partile cu privire la onorariu, iar valoarea însumata a
onorariului si cheltuielilor ocazionate de procedura medierii trebuie sa fie echitabila si
justificata. Ei vor explica partilor baza de calcul si valoarea onorariilor, precum si a
deconturilor de cheltuieli.
2.8. Raspunderea mediatorului
Mediatorul raspunde civil, penal si disciplinar, pentru încalcarea obligatiilor sale
profesionale, în conformitate cu prevederile legii civile, penale si normelor stabilite de
Consiliul de mediere.
Încalcarea prevederilor prezentului cod constituie atingere adusa probitatii
profesionale si atrag sanctionarea conform legii.
2.9. Incompatibilitati
Exercitarea profesiei de mediator este compatibila cu orice alta profesie, cu exceptia
incompatibilitatilor prevazute prin legi speciale .
2.10. Calitatea procesului de mediere
Mediatorii trebuie sa depuna toate diligentele necesare în vederea prestarii unui
serviciu de calitate în conditii de siguranta, respect reciproc, egalitate de sanse, respectarea
diversitatii, corectitudine profesionala si procedurala.
5
3. COMPORTAMENTUL PROFESIONAL
3.1. În exercitarea profesiei, mediatorii au obligatia sa respecte hotarârile Consiliului
de Mediere.
3.2. Mediatorul trebuie sa adopte un comportament apt de a contribui la cresterea
prestigiului profesiei. Pentru aceasta el trebuie sa fie devotat profesiei, sa-si
îmbunatateasca tehnicile si practicile profesionale, urmând în acest scop cursuri de formare
continua. Mediatorul trebuie sa se asigure ca personalul angajat sau administrativ necesar
activitatii de mediere respecta deontologia si secretul profesiei .
Toti mediatorii, astfel cum sunt definiti în continutul legii, trebuie sa se abtina, chiar
în afara exercitarii profesiei, de la orice încalcari ale legilor, regulamentelor si regulilor
profesiei, si de la orice actiuni contrare impartialitatii, independentei si onoarei profesiei,
susceptibile sa aduca stirbire demnitatii acesteia, adica probitatii profesionale.
3.3. Mediatorul este autorizat sa informeze publicul despre serviciile pe care le ofera,
cu conditia ca informatia sa fie fidela, veridica si cu respectarea secretului profesional, a
altor principii esentiale ale profesiei si a regulilor de publicitate stabilite prin norme
aplicabile profesiei.
Mediatorul va evita sa faca mentiuni care sa aduca atingere intereselor altor
practicieni în mediere.
4. RELATIILE DINTRE MEDIATORI
4.1. Practicienii în mediere îsi datoreaza amabilitate si respect reciproc. Acestea
exclud vulgaritatea si manifestarile necuviincioase. Ei trebuie sa se abtina de la orice
atitudine jignitoare ori imputari rau voitoare, în general sa se abtina de la orice actiune
susceptibila de a aduce daune altor colegi mediatori.
4.2. Divergentele dintre mediatori se vor solutiona pe cale amiabila, iar în situatia
nerezolvarii pe aceasta cale, vor fi supuse dezbaterii Consiliului de mediere, constituit în
instanta disciplinara .
5. DISPOZITII FINALE
Regulile privind conduita etica si deontologia profesionala sunt obligatorii pentru toti
mediatorii.
Adoptat astazi, 17.02.2007, de Consiliul de Mediere.

Ti-a placut acest articol? Cu siguranta o sa le placa si prietenilor tai! Share it.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Avocat București